آموزش مقدماتی طراحی کاشی و سرامیک

1) 23/08/2014 الی 23/10/2014

2) 02/02/2015 الی 09/03/2015

3) 25/05/2015 الی 15/06/2015

4) 31/08/2015 الی 16/09/2015

کانال تلگرام ما