مبانی چاپ دیجیتال

دوره اول: مقدماتی: 23 الی 25 مرداد 

            پیشرفته: 27 مرداد الی 10 شهریور سال 1395

دوره دوم: مقدماتی: 11/02/2017 الی 14/02/2017 (1395/11/23 الی 1395/11/26)

              پیشرفته: 25/02/2017 الی 14/03/2017 (1395/12/07الی  1395/12/24)

 

دوره سوم: مقدماتی: 02/01/2018 الی 07/01/2017 (1396/10/12الی 1396/10/17

              پیشرفته: 09/01/2018 الی 28/01/2018 (1396/10/19الی  1396/11/08)

کانال تلگرام ما