ابداعی جدید جهت جلوگیری ازریزش لعاب وانگوب بر روی اجزاء خطوط انتقال کاشی

رقابت فشرده تولید کنندگان کاشی وسرامیک وبالا رفتن هزینه های تولیددرسالهای اخیر،استفاده بهینه از امکانات ، افزایش کمیت به همراه کیفیت محصول تولیدی وکاهش هزینه ها به خصوص در بخش مواد اولیه وقطعات یدکی را بیش از پیش حایز اهمیت می نماید.جلوگیری از دورریز مواد اولیه ، کاهش زمان توقف خطوط ومصرف قطعات یدکی ، شرط بقاء وماندگاری است.
در سیستمهای متداول اعمال انگوب ولعاب ، بخشی از انگوب ولعاب پس از ریزش روی کاشی وسرامیک بازگشت ومقداری نیزدراثرتماس با اجزاءخطوط انتقال دورریزمی گردد.

همواره صنعتگران کاشی وسرامیک با دغدغه های زیر مواجه هستندکه:

مواد اولیه در فرمولاسیون انگوب ولعاب ، اکثراٌ قیمت بالایی دارند واتلاف آنها هزینه های تولید را افزایش می دهد.

ناخالصی های به جامانده برروی اجزاء خط انتقال یا خرابی آنها بعضاٌ باعث کاهش کیفیت سطح محصول تولیدی ونهایتاٌ فروش آن با قیمت پایین ترمی گردد.

بخشی از زمان در دسترس بودن خطوط تولید به واسطه تعمیرات یا شستشوی خطوط از دست می رود.

در اثر ریزش مواد برروی قطعات ، پس از مدتی باید نسبت به تعویض قطعات منطقه اعمال انگوب ولعاب اقدام نمود.

بخشی از زمان نیروی انسانی که سرمایه های اصلی هرسازمانی هستند جهت حل مشکلات فوق الذکر صرف می شود.

ما مفتخریم که:

برای اولین باردر ایران راهی جهت جلوگیری ازریزش لعاب وانگوب بر روی اجزاء خطوط انتقال کاشی به کارگرفته ایم

( شماره ثبت 79350 دراداره ثبت اختراعات )

وخرسندیم که:

به پشتوانه اعتماد خانواده صنعت کاشی وسرامیک ، گامی هر چند کوچک دررفع بخشی از نیاز صنعت کشور برداشته ایم تا تولید کنندگان به اهداف ذیل نایل گردند:

افزایش کیفیت محصول تولیدی

کاهش مصرف مواد اولیه به همراه افزایش میزان تولید

کاهش مصرف قطعات یدکی

کانال تلگرام ما