کاشی احسان نیروی میبد (گرانیت

آریا)


 

* شبکه خاکریز مدل تیغه ای( صفحه ای)

90*30- 4Cavity

*شبکه خاکریز مدل لانه زنبوری

 فریم 60*60- 2Cavity 

کانال تلگرام ما